توسعه یک درمان حمایتی- آفلاین متمرکز بر پذیرش و تعهد و تاثیر آن بر خودکارآمدی مدیریت وزن در افراد دارای اضافه وزن یا چاقی

دکتر پیمان دوستی، نرگس حسینی نیا

هرچند یافته های پژوهشی نشان می دهد مداخلات روانشناختی آنلاین می تواند جایگزین مناسبی به جای مداخلات حضوری باشد، اما هنوز عده ای محدودیت های زمانی ای برای عضو شدن در یک گروه حمایت اجتماعی حتی به شکل آنلاین دارند. لذا این پژوهش در ابتدا با هدف توسعه یک درمان حمایتی- آفلاین متمرکز بر پذیرش و تعهد صورت گرفت و سپس به بررسی تاثیر آن بر خودکارآمدی مدیریت وزن در افراد دارای اضافه وزن یا چاقی پرداخت. توسعه درمان حمایتی آفلاین متمرکز بر پذیرش و تعهد بدین صورت بود که در قسمت مداخله آفلاین، ویدئوهای آموزشی و برخی کاربرگ ها برای ۷ جلسه بر اساس اصول و تمرین های پذیرش و تعهد ایجاد شد و به صورت هفتگی در اختیار آزمودنی ها قرار گرفت. مدت زمان هر ویدئو حدود ۳۰ دقیقه بود. در قسمت حمایتی این درمان، پیگیری های تلفنی هفتگی با آزمودنی ها صورت گرفت که طی آن روند پیشرفت آزمودنی ها بررسی و به سوالات احتمالی آنها پاسخ داده می شد. روش این پژوهش نیمه آزمایشی از نوع پیش آزمون-پس آزمون با گروه کنترل بود. جامعه آماری پژوهش کلیه داوطلبینی بودند که طی فراخوان به تعداد ۲۷ نفر به این پژوهش دعوت شدند. از جامعه مذکور تعداد ۲۰ نفر که ملاک های ورود به مطالعه را داشتند، وارد پژوهش شدند. داوطبین قبل از مداخلات و بعد از مداخلات به پرسشنامه خودکارآمدی مدیریت وزن کلارک و همکاران (۱۹۹۱) پاسخ دادند. یافته ها نشان داد که درمان حمایتی- آفلاین متمرکز بر پذیرش و تعهد بر خودکارآمدی مدیریت وزن، و تمام خرده مقایس های آن اثر گذار است (p<0.05). از این یافته ها می توان نتیجه گرفت که مداخلات حمایتی-آفلاین می توانند جایگزینی اثربخش برای برخی مداخلات روانشناختی حضوری یا آنلاین خصوصا در دوران پاندمی کرونا باشند.

دانلود این مقاله

ارجاع به این مقاله:

Dousti P. & Hosseininia N. (2022). Developing a Supportive-Offline Therapy Focused on Acceptance and Commitment and Its Effect on Self-Efficacy in Weight Management in Overweight or Obese Individuals. International Journal of Indian Psychology, ۱۰(۱), ۰۸۲-۰۹۰.

DIP:18.01.008.20221001, DOI:10.25215/1001.008