گالری تصاویر

کلینیک روان شناسی و مشاوره پذیرش و تعهد


۴ اتاق مشاوره روانشناسی
سالن انتظار + سالن برگزاری کارگاه
جلسات گروه درمانی (دو گروه مستقل به طور همزمان با ظرفیت هر گروه ۹ نفر)