درمان مبتنی بر فرایند (PBT)

Process Based Therapy (PBT) استفان جی. هافمن، استیون سی. هیز مترجم: پیمان دوستیمرکز خدمات روانشناسی پذیرش و تعهد زوال درمان‌های سندروم نگر (متمرکز بر علامت‌ها و نشانه‌ها) ما معتقدیم که درمان‌های نام‌گذاری شده که با مجموعه‌ای از تکنیک‌ها مانند بسته‌ها و پروتکل‌ها تعریف می‌شوند، بسیار کمتر از اکنون غالب می‌شوند.[...]
Process Based Therapy (PBT) استفان جی. هافمن، استیون سی. هیز مترجم: پیمان دوستی مرکز خدمات روانشناسی پذیرش و تعهد به نظر می رسد علم بالینی به نقطه اوج رسیده است. به نظر می رسد که پارادایم جدیدی در حال ظهور است که اعتبار و کاربرد مدل بیماری پزشکی را که[...]