کاربرگ قطب نمای ارزش‏ها

در این تمرین، درجه اهمیت ارزش‏های مشخص شده و میزان همسو بودن رفتار جاری، با ارزش‏ها عرضه می‌شود. در هر یک از حوزه‌ها، ابتدا مشخص کنید که این حوزه بین ۱ تا ۱۰، چقدر برای شما مهم است، سپس مشخص کنید چه چیزهایی در آن حوزه وجود دارد که شما به آنها اهمیت می‌دهید. در ادامه مشخص کنید که رفتارهای فعلی شما تا چه اندازه با این حوزه‌ها همسو می‌باشد و یا چه رفتار جایگزینی باید انجام دهید.

حوزه ارزشدرجه اهمیت این حوزه برای شما
(بین ۱ تا ۱۰)
چه چیزهایی در این حوزه برای شما مهم استرفتار فعلی در ارتباط با آنچه برایتان مهم است، چگونه می‌باشد؟چه رفتار جایگزینی در ارتباط با این حوزه پیشنهاد می‌کنید؟
روابط زناشویی      
روابط خانوادگی      
روابط صمیمانه      
دوستان      
روابط اجتماعی      
شغل      
تعلیم و تربیت      
تفریح      
معنویت      
شهروندی      
سلامتی