اثربخشی گروه درمانی آنلاین مبتنی بر پذیرش و تعهد بر اشتغال ذهنی به بدشکلی بدن و ترس از تصویر بدنی در افراد دارای اضافه وزن

این پژوهش با هدف بررسی اثربخشی گروه­ درمانی آنلاین مبتنی بر پذیرش و تعهد بر اشتغال ذهنی به بدشکلی بدن و ترس از تصویر بدنی در افراد دارای اضافه وزن یا چاقی در دوران پاندمی ویروس کرونا صورت گرفت. این پژوهش از نوع نیمه ­آزمایشی با طرح پیش ­آزمون- پس­ آزمون با گروه کنترل بود. ۱۴ نفر از افراد دارای اضافه وزن یا چاقی در بازه زمانی شهریور تا مهر ۱۳۹۹ به روش نمونه گیری هدفمند انتخاب شدند و به شکل تصادفی در دو گروه آزمایش و کنترل قرار گرفتند. گروه آزمایش تحت ۷ جلسه ۱۲۰ دقیقه­ ای جلسات آنلاین قرار گرفت، اما گروه کنترل تا پایان پژوهش مداخله ­ای دریافت نکرد. ابزارهای سنجش این پژوهش پرسشنامه ارزیابی فراشناختی بدشکلی بدن (ربیعی و همکاران، ۱۳۹۰) و ترس از تصویر بدنی (لیتلتون و همکاران، ۲۰۰۵) بود. یافته­ ها نشان داد که گروه ­درمانی آنلاین مبتنی بر پذیرش و تعهد بر کاهش اشتغال ذهنی به بدشکلی بدن و ترس از تصویر بدنی در افراد دارای اضافه وزن یا چاقی اثربخش است (۰۵/۰>p). از این یافته ­ها می­ توان نتیجه گرفت درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد به صورت مجازی برای افراد دارای اضافه وزن اثربخش بوده است و می‌توان از آن به عنوان یک راهکار جایگزین در دوران پاندمی ویروس کرونا استفاده کرد.

شیوه های ارجاع به این مقاله:

دوستی، پیمان.، حسینی نیا، نرگس.، دوستی، شبنم.، دوستی، پگاه. (۱۴۰۰). اثربخشی گروه درمانی آنلاین مبتنی بر پذیرش و تعهد بر اشتغال ذهنی به بدشکلی بدن و ترس از تصویر بدنی در افراد دارای اضافه وزن. رویش روان شناسی. ۱۰ (۴) :۲۵-۳۲.

VANC: Dousti P, Hosseininia N, Dousti S, Dousti P. Online group therapy based on acceptance and commitment on body dysmorphic and fear of body image in overweight people. Rooyesh. 2021; 10 (4) :25-32.

APA: Dousti, P., Hosseininia, N., Dousti, S., Dousti, P, (2021) “Online group therapy based on acceptance and commitment on body dysmorphic and fear of body image in overweight people”, Rooyesh-e-Ravanshenasi Journal, 10(4); Pages: 25-32.